Rotuyl cân bằng 525,530,E60,E61-1T1NA

BMW

    fit for BMW 5 Series E60 Saloon 530d 2003-2010 fit for BMW 5 Series E60 Saloon 530i 2003-2010 fit for BMW 5 Series E60 Saloon 545i 2003-2010 fit for BMW 5 Series E60 Saloon 525d 2004-2010 fit for BMW 5 Series E60 Saloon 525i 2004-2010 fit for BMW 5 Series E60 Saloon 535d 2004-2010 fit for BMW 5 Series E61 Estate 525d 2004-2010 fit for BMW 5 Series E61 Estate 525i 2004-2010 fit for BMW 5 Series E61 Estate 530d 2004 fit for BMW 5 Series E61 Estate 545i 2004-2010 fit for BMW 5 Series E60 Saloon 520d 2005-2010 fit for BMW 5 Series E60 Saloon 523i 2005-2010 fit for BMW 5 Series E60 Saloon 525i 2005-2010 fit for BMW 5 Series E60 Saloon 530i 2005-2010 fit for BMW 5 Series E60 Saloon 540i  2005-2010 fit for BMW 5 Series E60 Saloon 550i  2005-2010 fit for BMW 5 Series E61 Estate 520d  2005-2010 fit for BMW 5 Series E61 Estate 523i  2005-2010 fit for BMW 5 Series E61 Estate 525i   2005-2010 fit for BMW 5 Series E61 Estate 530d 2005-2010 fit for BMW 5 Series E61 Estate 530i 2005-2010 fit for BMW 5 Series E61 Estate 535d 2005-2010 fit for BMW 5 Series E61 Estate 550i 2005-2010 fit for BMW 5 Series E60 Saloon 520d  2007-2010 fit for BMW 5 Series E60 Saloon 520i 2007-2010 fit for BMW 5 Series E60 Saloon 523i 2007-2010 fit for BMW 5 Series E60 Saloon 525d 2007-2010 fit for BMW 5 Series E60 Saloon 525i  2007-2010 fit for BMW 5 Series E60 Saloon 530d 2007-2010 fit for BMW 5 Series E60 Saloon 530i  2007-2010 fit for BMW 5 Series E60 Saloon 535d 2007-2010 fit for BMW 5 Series E61 Estate 520d  2007-2010 fit for BMW 5 Series E61 Estate 520i  2007-2010 fit for BMW 5 Series E61 Estate 523i  2007-2010 fit for BMW 5 Series E61 Estate 525 xi 2007 fit for BMW 5 Series E61 Estate 525d 2007-2010 fit for BMW 5 Series E61 Estate 525i 2007-2010 fit for BMW 5 Series E61 Estate 530d 2007-2010 fit for BMW 5 Series E61 Estate 530i 2007-2010 fit for BMW 5 Series E61 Estate 535d 2007-2010 fit for BMW 5 Series E61 Estate 530 xi 2009 fit for BMW 5 Series E61 Estate 535d  2004 fit for BMW 5 Series E60 Saloon 520i 2003-2010
  • Parts number(OEM): 31104026720-31126760182
Tình trạng kho: Còn hàng
Giá - Liên hệ